Generalny projektant - dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas

Generalny projektant, biegły urbanista

dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas

Doświadczenie zawodowe

 • Powołanie dr inż. arch. Danuty Mirowskiej-Walas na biegłego sądowego z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.Biegła sądowa z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
 • Powołanie dr inż. arch. Danuty Mirowskiej-Walas na biegłego sądowego z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.Biegła sądowa z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi
 • Upr. do planowania przestrzennego nr 1098/90, przyznane dn. 08.11.1990

  Posiada uprawnienia do wykonywania funkcji projektanta miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas - biegły urbanista, dyplom przyznający tytuł "Rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich w zakresie kształtowania struktur przestrzennych"Rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich w zakresie kształtowania struktur przestrzennych, nr 270, przyznane dn. 26.09.1994
 • dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas - urbanista rzeczoznawca, certyfikat potwierdzający nadanie tytułu "Rzeczoznawcy Izby Urbanistów"Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów, nr PIU-9/2013, przyznane dn. 16.02.2013

  Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów jest osobą rekomendowaną przez Polską Izbę Urbanistów do występowania w charakterze biegłego w postępowaniach cywilnym, karnym i administracyjnym oraz do wykonywania opinii na rzecz wymiaru sprawiedliwości, organów administracji publicznej, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych.

 • Zespół doradczy do spraw reformy systemu planowania przestrzennego przy Departamencie Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju - członek zespołu od 2020 r.

  Zależy mi, aby w skład tego Zespołu wchodziły osoby będące wyrożniającymi się ekspertami i mające różnorodne specjalizacje z zakresu zagospodarowania przestrzeni, zarówno w sferze naukowej, jak i zawodowej.

  Mając powyższe na względzie, (...) powołuję Panią do Zespołu doradczego do spraw reformy systemu planowania przestrzennego.

 • Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rekomendacja do udziału w pracach gminnych i powiatowych komisji urbanistycznych
 • Funkcja generalnego projektanta firmy WMW Projekt s.c. od 1995 r. - wykonanych ponad 150 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kilkadziesiąt studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Staże zagraniczne

 • IX 1998 - Wielka Brytania - University of York - School of Country and Town Planning Town Planning Society - organizowany przez Royal Town Planning Society
 • VII 1997 - Niemcy - Berlin - seminarium w zakresie rewaloryzacji zabudowy mieszkaniowej
 • VI 1995 - Francja - Lyon - Ecole Nationale des Travaux Public de l'Etat organizowany w ramach inicjatywy Zakładu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ oraz Zakładu Zarządzania Miastem i Regionem UŁ
 • XII 1994 - Wielka Brytania; School of Planning Oxford Brookes- University
 • XII 1992; X 1993 - Niemcy - Lehrstuhl und Institut fur Stadtebau und Landesplannung der Rheninish - Westfalischen Technischen Hochschule Aachen organizowany w ramach współpracy z Instytutem Urbanistyki i Architektury PŁ
 • VI 1990 - Wielka Brytania; Londyn - Glasgow - Manchester, "Urban planning and Management in Britain"- organizowany przez British Council i Zarząd Główny TUP

Hobby

 • Starożytne i średniowieczne miasta
 • Rekreacyjna jazda na nartach
 • Pielęgnacja zieleni ozdobnej

Nagrody i wyróżnienia

 • Srebrna Odznaka Honorowa Polskiej Izby UrbanistówSrebrna Odznaka Honorowa Polskiej Izby Urbanistów w uznaniu szczególnych zasług dla samorządu zawodowego urbanistów; 2014 r.
 • Nagroda II stopnia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Lasu Łagiewnickiego wraz z otuliną w Łodzi - praca zespołowa, generalny projektant; 2007 r.
 • Złota Odznaka TUP za osiągnięcia w dziedzinie planowania przestrzennego; 2000 r.
 • Srebrna Odznaka TUP za osiągnięcia w dziedzinie planowania przestrzennego; 1993 r.
 • Wyróżnienie - międzynarodowy zamknięty konkurs urbanistyczny na zagospodarowanie terenów jednostki wojskowej we Frankfurcie nad Odrą - praca zespołowa; 1995 r.
 • Nagroda I stopnia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki za opracowanie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi - praca zespołowa, z-ca generalnego projektanta; 1993 r.

Organizacje zawodowe

 • Towarzystwo Urbanistów Polski oddział w Łodzi - członek prezydium od 1985 r.
 • Okręgowa Izba Urbanistów z/s w Warszawie - członek prezydium od 2002 r. do 2014 r.

Szkolenia, seminaria, konwersatoria, warsztaty

 • VI 2018, Gdynia: "Jutro miasta"
 • Panel ekspertów Najwyższej Izby Kontroli: "Przestrzeń dobrem publicznym - potrzeba nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią". Udział w charakterze biegłego urbanisty.VI 2016, Warszawa: "Przestrzeń dobrem publicznym - potrzeba nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią"
 • Panel ekspertów Najwyższej Izby Kontroli: "Bariery w uchwalaniu przez gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego". Udział w charakterze eksperta.VI 2016, Łódź: "Bariery w uchwalaniu przez gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego"
 • Seminarium urbanistyczne: "Nowe narzędzia ochrony i kształtowania krajobrazu: szanse naprawy polskiej przestrzeni.". Udział w charakterze słuchacza.I 2016, Warszawa: "Nowe narzędzia ochrony i kształtowania krajobrazu: szanse naprawy polskiej przestrzeni."
 • Seminarium urbanistyczne: "Planowanie przestrzenne, a problematyka powodziowa.". Udział w charakterze słuchacza.IX 2015, Warszawa: "Planowanie przestrzenne, a problematyka powodziowa."
 • I 2014, Łódź: "Uzupełniające i alternatywne przeznaczenie terenu oraz pozostałe elementy planu miejscowego. Wybór orzecznictwa."
 • IX 2010, Łódź: "Propozycje zasad i uwarunkowań w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy"
 • X 2010, Lublin: "Kształtowanie nowej zabudowy na podstawie decyzji administracyjnej - wybrane problemy prawne."
 • XI 2009, Jabłonna: "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i sposób ich realizacji."
 • III 2007, Rajgród: "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w praktyce i realizacji."
 • III 2004, Łódź: "Nowe rozwiązania proceduralne w planowaniu i realizacji zagospodarowania przestrzennego."
 • III 1997, Łódź: "Rozwój lokalny i gospodarki przestrzennej w Unii Europejskiej."

Doświadczenie dydaktyczne

 • Adiunkt w Zakładzie Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1995-2011

Praca naukowa

 • Doktorat - 1995 - Planowanie przestrzenne dużych miast polskich w warunkach transformacji ustrojowej, Wydział Ekonomii i Socjologii UŁ