Szkolenia z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego

Przykładowe tematy szkoleń urbanistycznych

 • Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym
 • Procedura planistyczna w praktyce
 • Odszkodowania oraz inne roszczenia w procesie planistycznym
 • Obrona samorządów przed roszczeniami z art. 36 u.p.z.p.
 • Nadzór nad realizacją planu zagospodarowania przez firmę zewnętrzną
 • Zaskarżenie planu zagospodarowania i studium uikzp - przegląd orzecznictwa
 • Standaryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Scalenia i podziały jako element zagospodarowania przestrzeni
 • System planowania przestrzennego na przykładzie wybranych opracowań
 • Zgodność projektu budowlanego z planem miejscowym oraz przepisami budowlanymi w świetle obowiązujących przepisów i praktyki zawodowej architektów i urbanistów
 • Wdrożenie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w procesie planistycznym