Kancelaria urbanistyczna – odwołania, skargi

Przykłady

 • Odwołania od decyzji WZ do Samorządowego Kolegium Odwoławczego:
  • arbitralnie wyznaczony obszar analizy urbanistycznej,
  • arbitralnie wyznaczony wskaźnik powierzchni zabudowy;
 • Skarga sądowoadministracyjna na plan zagospodarowania do wojewódzkiego sądu administracyjnego:
  • naruszenie ustaleń studium uikzp,
  • przekroczenie władztwa planistycznego gminy;
 • Skarga sądowoadministracyjna na studium uikzp do wojewódzkiego sądu administracyjnego:
  • brak wyłożenia do publicznego wglądu ujednoliconej formy studium,
  • naruszenie właściwości organów;
 • Skarga sądowoadministracyjna na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego do wojewódzkiego sądu administracyjnego:
  • wydanie decyzji WZ dla fragmentu działki ewidencyjnej,
  • niedostateczne uzbrojenie terenu.