Wzory i przykłady opinii urbanistycznych

Podgląd zawartości
Ocena prawidłowości decyzji nr (…) o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta (…) z dn. (…) oraz wskazanie ewentualnych naruszeń prawa.
Ocena zgodności planowanej inwestycji: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zabudowy mieszkaniowej z częściową rozbiórką na działce (…) w (…) przy ul. (…)” w świetle ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…) w (…).
Podgląd zawartości
Analiza możliwości i warunków lokalizowania funkcji handlowej o pow. sprzedaży przekraczającej 2000m2 na działce przy ul. (…) w świetle studium uikzp miasta stołecznego Warszawy.
„Czy Powód miał możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla funkcji mieszkaniowej, produkcyjnej, bądź usługowej w okresie od dnia zakupu nieruchomości do dnia wejścia w życie ww. miejscowego planu?”
Podgląd zawartości
Możliwości zagospodarowania dz. ew. (…) położonych w (…) oraz analiza sporządzonego opracowania ekofizjograficznego gminy (…) pod kątem jego rzetelności i prawidłowości w zakresie ustaleń dla ww. działek.
Biorąc pod uwagę przeznaczenie działki nr ew. X w miejscowości P. jaki był jej stan przed nabyciem jej części przez Skarb Państwa?
Jakie są możliwości wykorzystania przez powodów działki nr ew. Y na dotychczasowe cele po nabyciu przez Skarb Państwa działki nr ew. Z z uwzględnieniem przeznaczenia nieruchomości w świetle przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?
Czy uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miał wpływ na dotychczasowy sposób korzystania z przedmiotowej nieruchomości przez powodów?
Czy korzystanie na skutek uchwalenia miejscowego planu z tej nieruchomości zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem jest nadal możliwe czy też nie i jakie są ewentualne ograniczenia?
Ocena spełnienia przesłanek określonych w art. 61 ust. 1 u.p.z.p. w odniesieniu do dz. ew. A, B, C, D, E, F obręb X (przy uwzględnieniu stanu faktycznego istniejącego przed datą uchwalenia planu z (…) r.), dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i usługowych z uwzględnieniem treści art. 497 pkt 8 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. prawo wodne zmieniającego z dn. 1 stycznia 2018 r. art. 37 ust. 11 u.p.z.p.
Omówienie warunków zawartych w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 u.p.z.p. dla 3 wolnostojących budynków usług turystyki – załącznik do projektu decyzji WZ.
Ocena zgodności ustaleń miejscowego planu miasta N. z ustaleniami zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy N. W szczególności ocena prawidłowości przeznaczenia w w/w miejscowym planie znacznej części nieruchomości nr ew. (…) dla zabudowy techniczno-kolejowej z prawem do zabudowy mieszkaniowej
Podgląd zawartości
„Ocena w jakim terminie strona powodowa dostarczyła stronie pozwanej dokumentację spełniającą wymogi wynikające z umowy stron z dn. (…) r. nr (…) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej cześć składową ww. umowy.”
„W przypadku stwierdzenia opóźnienia, wskazanie w jakiej części wynikało ono z niezgodnego z zasadami sztuki projektowania wykonania umowy przez Powoda, a w jakim zakresie stanowiło skutek okoliczności niezależnych od Powoda, bądź też wynikało z wniosków i uwag Pozwanej, nie znajdujących podstawy w zawartej umowie.
Podgląd zawartości
„Zgodnie z ww. postanowieniem z dn. (…) przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest ustalenie przyczyn opóźnienia Powoda w opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do którego sporządzenia przystąpiono na mocy uchwały Nr (…)Rady Miejskiej w (…) z dn. (…), obejmującego obszar byłego lotniska położonego w obrębie (…) z podziałem na przyczyny leżące po stronie Powoda, po stronie Pozwanej i przyczyny zewnętrzne, które nie mogły być przewidziane przez strony – wraz z podaniem ilości dni opóźnienia w poszczególnych grupach przyczyn. Ponadto zgodnie z ww. postanowieniem przedmiotem ekspertyzy jest odpowiedź na pytania pełnomocnika Powoda (k. (…)) – łącznie kilkadziesiąt pytań zawartych w (…) punktach.”
Określenie czy działki ewidencyjne objęte pozwem mogły po wejściu w życie miejscowego planu z (…) r. być wykorzystywane:
 • w dotychczasowy sposób,
 • w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem.
Podgląd zawartości
„Czy po 1 stycznia 2004 r. ale przed wejściem w życie miejscowego planu zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta (…) nr (…) z dn. (…) nieruchomości powodów składające się obecnie z działek (…) spełniały warunki dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a jeżeli tak to jakiej treści?
Czy w ww. okresie postępowania administracyjne zainicjowane przez Powodów dla ww. nieruchomości były na etapie pozwalającym na stwierdzenie, że zostały spełnione wszystkie wymagania dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?”
Ocena prawidłowości usytuowania obiektów budowlanych (budynki mieszkalne wielorodzinne) zlokalizowanych na dz. ew. (…), obręb (…) w świetle ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…).
Ocena możliwości usytuowania obiektu budowlanego (budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze) lub jego części na fragmencie dz. ew. (…) oznaczonym na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…), jako „Tereny zieleńców do uporządkowania”.
Wykładnia ustaleń „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego (…)” w zakresie dopuszczenia lub wykluczenia możliwości rekultywacji wyrobiska z użyciem odpadów dopuszczonych do odzysku metodą R5 poza instalacjami.
Ocena możliwości usytuowania myjni samochodowej dwustanowiskowej samoobsługowej typu wiata z modułem myjącym w odległości 1,5m od granicy z działką sąsiednią w świetle ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (…).
Ocena czy w świetle obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…) dla nieruchomości położonej przy ul. (…) możliwa jest zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków z mieszkalno-usługowych na usługowe oraz dalsza rozbudowa budynku usługowego.
Ocena czy w świetle ustaleń miejscowego planu (…) na nieruchomości (…) w Z. dopuszczalna jest możliwość realizacji usług hotelarskich w postaci budynków pensjonatowych.
Ekspertyza ws. prawidłowości decyzji (…) o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta (…) z dn. (…).
Ocena rzetelności i wiarygodności opinii biegłego sądowego z dn. (…) w sprawie sygn. akt (…).
Analiza możliwości lokalizacji zabudowy na nieruchomości składającej się z działek nr ew. (…) położonej przy ul. (…) w (…) przed uchwaleniem miejscowego planu (…).
„Ustalenia warunków jakim powinno odpowiadać schronisko dla zwierząt w zakresie jego wyposażenia oraz lokalizacji oraz do ustalenia czy nieruchomość pozwanych położona w (…) przy (…) spełnia te wymogi oraz określenia dolnej ilości zwierząt, których koncentracja na danym terenie powoduje, że miejsce to staje się schroniskiem dla zwierząt.”
Podgląd zawartości
„Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest:
 • wypowiedzenie się czy dokumenty przekazane do przyjęcia Powódce przez Pozwanego w wykonaniu umowy stanowiły dokumenty planistyczne i czy zostały wykonane należycie,
 • wypowiedzenie się czy procedura planistyczna była prowadzona przez Powódkę prawidłowo,
 • wypowiedzenie się czy i ewentualnie jaki był wpływ ustaleń dotyczących przebiegu drogi ekspresowej S-(…) na wykonanie umowy pomiędzy stronami,
 • wypowiedzenie się czy wystąpiły jakiekolwiek przeszkody w wykonaniu w terminie umowy, czy przeszkodą taką był brak pokrycia terenu gminy mapami we właściwych skalach,
 • ustosunkowanie się do opinii biegłej (…),
 • ustosunkowanie się do zarzutów stron do tej opinii”
Zgodnie z ww. postanowieniem z dn. (…) przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest „ustalenie jakiego rodzaju obiekty budowlane mogły powstać na nieruchomości powódki przed ustaleniem nowego planu zagospodarowania uwzględniając także okres luki planistycznej”.
Interpretacja ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Żłobnica w zakresie możliwości lokalizacji farmy fotowoltaicznej na dz. ew. (…) obręb (…) znajdujących się w miejscowości (…).
Opinia na temat możliwości rozbudowy budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr ew. (…) w miejscowości (…) w świetle ustaleń obowiązującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości (…).
Podgląd zawartości
„Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest określenie:
 • Czy i jaki wpływ na możliwość realizacji planów inwestycyjnych (stacja benzynowa, parking dla samochodów ciężarowych etc.) (…) mają ustalenia planu X, względem planu z Y?
 • Czy w toku procedury planistycznej (dla planu X), w sposób zgodny z przepisami prawa, umożliwiono udział Pana Z w pracach planistycznych, czy może dochodziło do wprowadzenia Pana Z w błąd, wyzyskania jego błędu lub jego niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania?
 • Czy doszło do nadużycia/przekroczenia władztwa planistycznego o charakterze kierunkowym, tj. czy do miejscowego planu X wprowadzono ustalenia nakierowane tylko i wyłącznie na pokrzywdzenie Pana Z? Powyższe winno uwzględniać analizę:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy (…);
  • dokumentacji planistycznej prac nad planem X;
  • relewantnych przepisów prawa;
 • Czy procedura planistyczna zawierała błędy o charakterze kierunkowym, tj. nakierowane na wprowadzenie w błąd, wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania przez Pana Z?
 • Czy sposób finansowania planu Y był dopuszczony przez przepisy prawa?”
Ocena zgodności planowanej inwestycji: Budowa budynku inwentarskiego – chlewni, o obsadzie zwierząt ok. 140 DJP – 1000 tuczników wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ew. (…) obręb (…) gmina (…) z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
Prawna interpretacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określenia wymagań parkingowych dla inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku kina (…) w połączeniu z zabudową kamieniczkową przy ul. (…) i ul. (…) z wewnętrznymi instalacjami, z jednopoziomowym garażem podziemnym (…) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku biurowo-usługowego na hotelowo-usługowy.
Ekspertyza dotycząca dotychczasowego postępowania organów administracji publicznej ws. inwestycji polegających na budowie budynków inwentarskich – kurników w miejscowościach (…) w gminie (…).
Ekspertyza ws. możliwości lokalizacji budynku na dz. nr ew. (…) w granicy z dz. nr ew. (…) w świetle ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych uchwałami (…) Rady Miejskiej w (…) z dn. (…) oraz z dn. (…).
Możliwości realizacji inwestycji polegającej na zabudowie parterowym budynkiem gospodarczym (z dwoma pomieszczeniami) usytuowanym w końcowej części działki nr ew. X położonej w G. przy ul. (…) w granicach z działkami nr ew. A, B, C, D w świetle ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta G.
Podgląd zawartości
Ocena możliwości:
 • sprzedaży działki (…) obręb (…) w przetargu ograniczonym do wszystkich właścicieli nieruchomości z nią graniczących,
 • wydzielenia działki nr ew. (…) obręb (…),
w świetle obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…).
Ocena, czy w świetle obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy (…) możliwa jest przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego (…).
Podgląd zawartości
Czy w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego uchwałą (…) Rady Miasta Krakowa korzystanie z dwóch nieruchomości (lub ich części) składających się z działek ewidencyjnych nr A, B, C, D w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone?
Ocena zgodności planowanej inwestycji:
„Budowa budynku produkcyjnego niesterylnych form płynnych spółki (…), na działkach nr ew. (…) w Sieradzu”
z §4 ust. 2 pkt 3 obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…) w (…).
Ocena zgodności planowanej inwestycji:
Instalacja do odzysku odpadów – suszarnia mikrosfery na działce (…) na terenie miasta (…)
z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
Podgląd zawartości
Ocena zgodności planowanych inwestycji:
 • „Budowa zakładu produkcji energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem paliw alternatywnych i odpadów” na działkach (…),
 • „Instalacja do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych oraz medycznych” na działce (…)
na terenie miasta (…) z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego.
„Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest wypowiedzenie się czy usytuowana na nieruchomości powoda linia elektroenergetyczna uniemożliwia powodowi zabudowę tej nieruchomości.”
„Zgodnie z ww. postanowieniem z dn. (…) przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest wypowiedzenie się w zakresie możliwości wykorzystania dz. ew. (…) w (…):
 • przed dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego w dn. (…)
 • po wejściu ww. planu w życie.”
Podgląd zawartości
„Zgodnie z ww. postanowieniem z dn. (…) przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest:
 • wypowiedzenie się na jakie potencjalnie cele mogły być przeznaczone należące do Powoda nieruchomości położone w (…), składające się z dz. ew. (…) obręb (…) przed objęciem ich uchwałą nr (…) Rady Miejskiej w (…) z dn. (…)
 • wypowiedzenie się czy dla ww. nieruchomości przed podjęciem ww. uchwały, dla nieruchomości Powoda istniały możliwości prawne uzyskania pozytywnej decyzji WZ dla inwestycji obejmującej budowę zespołu 17 budynków mieszkalnych z garażami.”
Podgląd zawartości
Czy w wyniku uchwalenia miejscowego planu nastąpiła zmiana przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości?
Czy w okresie poprzedzającym uchwalenie ww. miejscowego planu dla przedmiotowej nieruchomości istniała możliwość zabudowy?
Jeżeli taka możliwość istniała to na jakiej powierzchni, jakie były możliwości korzystania z tej nieruchomości i jej zagospodarowania?
Podgląd zawartości
„Zgodnie z ww. postanowieniem z dn. (…) przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest ustalenie przyczyn opóźnienia Powoda w opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w umowie zawartej pomiędzy Stronami w dn. (…) z podziałem na przyczyny leżące po stronie Powoda, po stronie Pozwanej i przyczyny zewnętrzne, które nie mogły być przewidziane przez Powoda jako profesjonalistę – wraz z podaniem ilości dni opóźnienia w poszczególnych grupach przyczyn.”