Nasze wartości

Odpowiedzialność
Ponosimy pełną odpowiedzialność za świadczone przez siebie usługi; uznajemy i szanujemy prawa i interesy klienta, strony trzeciej i interesariuszy; zwracamy należytą uwagę na względy społeczne i środowiskowe w toku całego procesu.
Poufność
Nie ujawniamy żadnych poufnych lub zastrzeżonych informacji bez uprzedniej zgody, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące prawo lub inne regulacje.
Transparentność
Dokonujemy wszelkich stosownych ujawnień w odpowiednim czasie przed wykonaniem usługi i podczas niej. Jeżeli po ujawnieniu konfliktu nie można go usunąć ani złagodzić, wycofujemy się ze sprawy, chyba że strony, których to dotyczy, wspólnie uzgodnią, że powinniśmy odpowiednio kontynuować.
Uczciwość
Działamy w sposób uczciwy i prawy, opierając swoje profesjonalne porady na relewantnych i obiektywnych dowodach.
Zgodność z prawem
Przestrzegamy wymogów prawnych mających zastosowanie do naszej dyscypliny
Standard usługi
Świadczymy usługi, w których jesteśmy kompetentni i wykwalifikowani; zapewniamy, aby wszyscy pracownicy lub współpracownicy pomagający w świadczeniu usług posiadali niezbędne do tego kompetencje; i zapewniają niezawodne przywództwo zawodowe swoim kolegom lub zespołom.
Przejrzystość
Jesteśmy otwarci i dostępni; nie wprowadzamy w błąd ani nie podejmujemy prób wprowadzenia w błąd; nie dezinformujemy ani nie ukrywamy informacji dotyczących produktów lub warunków świadczenia usług; przedstawiamy odpowiednie dokumenty oraz inne materiały w prostym i zrozumiałym języku.
Zaufanie
Stosując najwyższe standardy jakościowe i etyczne staramy się działać na rzecz przywrócenia zawodowi urbanisty należnego mu statusu zawodu zaufania publicznego.